Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Servis_1
Servis_2
İşveren açısından İSG
Çalışanlar açısından İSG
İSG ve Eğitimleri nasıl uygulanmalı?
Tüpler ve Kullanımları
Kaçak Akım Koruma Röleleri
Nükleer Santraller ve İSG Kültürü
Az Tehlikeli İşler Listesi
Tehlikeli İşler Listesi
Çok Tehlikeli İşler Listesi
İşveren açısından İSG

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarını, Toplam Kalite Yönetimi (KTY) ve Verimlilik Uygulamalarıyla birleştirerek avantaj haline getirmek mümkün müdür?

İşverenler genel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna, belki de önyargılardan olsa gerek, olumsuz yaklaşımlar sergileme eğilimindedirler. Tepkileri genel olarak;

- Rekabette eşitsizlik hissiyatından kaynaklanan, ülkedeki eşdeğer rakiplerinin de aynı koşulları yerine getirmesi hususundaki talepler,

- Merdiven altı rakip firmaların bırakın İş Güvenliği Yasalarını uygulamayı, neredeyse çalışanların sigorta primlerini ödemeksizin rekabet etmeleri ve,

- Son olarak da bu tür kanunları uygulamayan ve hatta hiçbir benzeri kanunlara sahip olamayan ülkelerden gelen ithal ikame ürünlere karşı rekabet güçlüğü şeklinde sıralanabilir.

Hâlbuki benzeri bu durum gelişmiş ülkelerde faaliyette bulunan büyük uluslararası ve yerel firmalar için de geçerlidir ama bu firmalar, ürünlerinin fiyatları daha yüksek olmasına rağmen bütün dünyayla rekabet edebilmektedirler.

Bütün İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunlarına yalnızca kendi ülkelerinde değil, yatırım yaptıkları diğer ülkelerde de titizlikle riayet eden ve diğer bütün gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla ücret ödeyen bu büyük firmalar;

- ürünlerinin kaliteleri,

- kendilerine özel yüksek katma değerli ürün gamları ve bunu gerçekleştiren ciddi Ar-Ge yatırımlarıyla,

- daha fazla üretim kapasitesine sahip makine ve üretim hatlarıyla

- otomasyona yaptıkları yatırımlar sayesinde daha az sayıda ve daha az kalifiye elemanla daha çok ve daha kaliteli ürün üretimiyle,

- büyük miktarlı hammadde satın alımlarında elde ettikleri fiyat avantajlarıyla,

- güvenilir ve büyük olmanın avantajının sağladığı daha ucuz finansal kaynak teminiyle, ve hatta,

- büyük firmalarda, “iyi koşullarda” daha düşük ücretlerle çalışmaya hazır insanları istihdam edebilme imkânlarıyla

sorun olmadan rekabete devam edebilmektedirler.

İşletmelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında kanun ve yönetmeliklerin, resmi kurumların verebilecekleri cezalardan kurtulmak üzere zoraki uygulanması anlayışı yerine, bunun toplam kalite ve verimlilik projelerinin parçası haline getirilmesi çok daha faydalı ve kârlı olacaktır.

Aslında bu bir zorlama çözüm değil, bütünün parçalarının bir araya getirilmesi ve bununla hem çalışan, hem müşteri, hem de işveren memnuniyetinin sağlanması durumudur.

Bazen bazı riskler çok para harcamadan, hatta hiç para harcamadan da ortadan kaldırılabilir. Bunlar yalnızca dikkat ve özen gösterilen çalışmalardan ibarettir ki toplam kalite yönetiminin de bir unsurunu oluşturur. Burada uygulanacak tedbirler insan odaklıdır. İşletme içi eğitimler verilerek pekiştirilmelerinin yanı sıra işletme prensipleri oluşturularak adeta firmanın ahlak kuralları gibi uygulanabilirler. Bunlar;

- Elinde kesici, delici bir alet varken koşmamak, şakalaşmamak,

- Bir işte veya makinede çok usta olduğunu düşünerek riskli hareketlerde bulunmamak,

- Yetkili ve tecrübeli olmadığı işlerde ve makinelerde çalışmamak, çalışmak durumunda ise çok daha dikkatli davranmak,

- Bana bir şey olmaz diye düşünerek riskli bir eylemi denememek,

- Haber vermeden bir makineyi, vanayı, şalteri ve hatta kapı ve pencereyi açmamak ya da kapamamak,

- Çalışmakta olan bir makineyi terk etmemek,

- Yüksekte, derinde, elektrikli işlerde, çok sıcak, çok hızlı veya yüksek basınçlı makinelerde, yalnız başına çalışmamak,

- Kimyasal sıvı içeren kapları açık bırakarak yanından uzaklaşmamak

- Ağır bir cismi dikkatsizce düşebilecek şekilde yüksek bir yere bırakmamak

- Aşağıda ne olduğuna bakmadan ve gerekli tedbirleri almadan, üst katlardan herhangi bir şeyi aşağıya dökmek, atmak vs. gibi birçok durum bu kapsamdadır.

Kaza risklerini azaltmak amacıyla yapılan periyodik kontrol ve bakımlar zaten üretimde kesikliliği azaltan dolayısıyla verimliliği de arttıran unsurlardır. Yine bu bakım ve kontroller verimliliğin konusudur.

Örneğin, kaldırma ve taşıma araçlarının bu tür kontrolleri, hem taşımalarda oluşacak kazaları, kazalardan kaynaklanan iş gücü kaybını, tedavi masraflarını, ürün kayıplarını, sigorta primlerinin yükselmesini, firma itibarının çalışanlar ve resmi kurumlar gözünde azalmasını önler. Üretim sırasında bunların aksamamaları üretimin devamlılığı açısından yine firma lehinedir.

Yüksek kaza riski içeren bir makinenin kanuni zorlama olmaksızın işveren tarafından risksiz hale getirilmesi ya da riskli olmayanla değiştirilmesi ve bunu hakikaten çalışanın sağlığı için yapıldığının “abartılmadan” hissettirilmesi, çalışanın işyerine, amirlerine ve işverenine olan saygısını arttıracaktır.

Riski azaltılmış daha modern yapıdaki makineler çoğunlukla çalışmayı da kolaylaştıran makinelerdir ve bu tip makineler seçilirlerken otomasyon yoluyla üretim kapasiteleri arttırılmış, çalışanın kalifiyesine kalite bağımlılığını azaltan yapıda olanlarının seçilmesi üç tarafın da memnuniyetini artıracaktır.

Firmanın yapmış olduğu yatırımların aynı zamanda çalışanın iş güvenliği ve sağlığı odaklı olması, çalışanın yeni makine ve teçhizata bakış açısını daha olumlu hale getirecek ve sahiplenecektir.

Kazalar sonrasında, gerek kişilerin kendileriyle ve/veya aileleriyle gerekse de resmi kurumlar nezdinde oluşan olumsuzluklar firma çalışanlarının motivasyonlarını da etkilerken, diğer taraftan itibar ve güven kaybına da sebep olur. Ödenmesi gerekebilecek hastane masrafları, tazminatlar, cezalar, artan sigorta risk primleri de tedbirin alınmasından çok daha pahalıya mâl olur.

Hâlbuki diğer türlü çalışanın aidiyet duygusu gelişecek, çalışanlar tedbirler ve çalışmaya katılma konusunda daha istekli olacak, gördükleri sorun ve aksaklıkları bildirmede ve gidermede daha paylaşımcı ve aktif rol üstleneceklerdir.

Çalışma ortamıyla barışık insanların verimliliğinde artış olması doğal bir sonuçtur.
 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim